Rashodi budućih razdoblja

Rashodi budućih razdoblja Plaćeni rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata potraživanja (aktivna vremenska razgraničenja) i 29. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih. Tipični troškovi budućeg razdoblja troškovi su plina, struje, vode.

Rashodi budućih razdoblja

Prihodi i rashodi često se odnose na jedno obračunsko razdoblje, međutim. Izvještaj o prihodima i rashodima proračunskih korisnika, dakle i škola. Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja iskazivali su se u okviru. Prijelazni oblik kratkotrajne imovine.

Rashodi budućih razdoblja

Pravilnika, županijske uprave za ceste i veliki gradovi snose.

Rashodi budućih razdoblja (Tablica A. tek. br. 2.). Pri tome se kod utvrđivanja prihoda od usluga, u prihode poreznog razdoblja. RAZRED 7- POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA. Za kontinuirane rashode budućih razdoblja otvorena je nova podskupina računa 193 istog naziva. Obveza za rashode budućeg razdoblja u iznosu od 183. Na kontu 193 Bilanee kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 161) evidentirani su. U prihode tekućeg razdoblja priznati su i prihodi primljeni od HZZ-a.

UKUPNE OBVEZE ZA OVO RAZDOBLJE, 884.

Rashodi budućih razdoblja

Rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska razgraničenja). Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni. Rashode predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi. OBVEZE I vi ASTITI IzvoRI (AоP 146+195) obveze (Aор 127:17:152-190). AOP 117 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEF.

Cilj vremenskih razgraničenja je iskazati prihode i rashode u onom.