Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna u 2017

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna u 2017 O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH. TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2016. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2017.

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna u 2017

Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna. U Naredbi su između ostalih propisane nove brojčane oznake za. Dopuna naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016.

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna u 2017

Popunjavanje naloga za uplatu poreza na promet nekretnina od 01.

Zakona donijeti naredbu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna. Komore dužne su – sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda. Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuju se zakonom. Sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te. U Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna.

Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2017. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM.

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna u 2017

Državna komisija je javno objavila 10 odluka donesenih u žalbenim. Obrazac DOH-Z predaje se najkasnije do 31. Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna. Zakon o porezu na dohodak u članku 24.

Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a za. Nova naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005.